Jordprover

Provgropar, markförhållanden och siktanalyser

Det är alltid markförhållandena på fastigheten som avgör vilken typ av avloppslösning som är möjlig.

Vid täta jordlager som lera, är det svårt att infiltrera avloppsvatten i de naturliga marklagren. Genomsläppliga jordarter som sand och grus har bättre infiltrationsförmåga men kräver i sin tur längre skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar, badplatser etc. För att få en uppfattning om markens naturliga förmåga att infiltrera avloppsvatten behöver en eller flera provgropar grävas och ett jordprov behöver tas.

  • När vi har fått provet så  gör vi en siktanalys och upprättar ett kornfördelningsdiagram för varje jordprov. Resultatet från siktanalysen använder vi sedan för att beräkna storleken på infiltrationsytan.


* Kornfördelningsdiagram

Provgrop

För att bedöma vilken typ av avloppsreningsanläggning som lämpar sig på din tomt, behövs information om jordart.. Om man planerar att anlägga en infiltrationsanläggning ska jorden ha en tillräcklig infiltrationskapacitet, dvs inte vara för finkornig, men inte heller för grovkornig eftersom vattnet då rinner för snabbt ner till grundvattnet utan tillräcklig rening. Jordlagret ska även vara tillräckligt tjockt så att avståndet från avloppsanläggningens spridarrör ner till grundvattenyta eller fast berggrund överstiger en meter. Vilken jordart som finns på din tomt tar du reda på genom att gräva en grop och ta ut jordprover.

Såhär gräver du en provgrop för att se vilken jordart som finns på tomten, samt för att mäta djupet ner till grundvattnet.

  1. Olika kommuner har olika krav och rutiner för avloppsärenden. Tag därför först kontakt med din kommun för att ta reda på vilka villkor som gäller. Om du anlitar en entreprenör för anläggningen är det vanligt att de även gräver provgropen.
  2. Gräv på den plats du tror är lämplig för avloppsanläggningen. En grop räcker om marken ser ut att vara likartad på hela ytan där infiltrationen är tänkt att ligga. I annat fall kan fler provgropar behövas.
  3. Djupet ska vara 1,5- 2 m eller ner till berg/grundvatten. Skrapa en slät vägg i gropen så att de olika jordlagren framträder.
  4. Mät på vilka djup nya lager framträder och hur tjocka de är. Om du stöter på fast berg, mät hur djupt det ligger. Ta ett foto eller gör en skiss av jordprofilen.
  5. Tag ut ungefär 1 l jord från varje lager, från och med det djup där spridningsledningen är tänkt att ligga. Om det är svårt att urskilja olika lager så ta prov på ca. 1,0 och 2.0 meters djup. Stenar större än 2 cm tas bort. Varje prov läggs i en plastpåse som märks med vilket djup det tagits från, samt datum och plats.