Besiktningar vid sprängning och pålning

I samband med sprängningsarbeten, pålningar eller schaktningar som kan störa närliggande byggnader eller anläggningar, kräver miljöskadelagen att man utför besiktningar av berörda byggnader före det att respektive arbeten påbörjas.

Vi upprättar riskanalyser, utför sprickbesiktningar samt monterar och tillhandahåller vibrationsmätare för ifrågavarande arbeten. Vid behov förmedlar vi även provtryckningar av skorstenar samt utför efterbesiktningar.